Slobodný prístup k informáciám

K uplatňovaniu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a ich poskytovanie podlieha ustanoveniam zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Písomnú žiadosť možno zaslať alebo podať osobne na adrese:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Radlinského 32
813 19 Bratislava

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno na uvádzanej adrese podať tiež ústne, a to v pracovných dňoch v čase 9.00 – 11.00 h.

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií elektronickou poštou je určená adresa:

info[at]ardal.sk

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií faxom je určené číslo faxu:

02/52450381

Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená Sadzobníkom poplatkov a úhrad za sprístupňovanie informácií.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20160701

Vyhľadávanie

Dôležité

17. 02. 2020
Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 24.2.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17 B. Viac informácií
10. 02. 2020
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.2.2020. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 232 G a ŠD 234 J. Viac informácií
05. 02. 2020
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2020 a výhľad na február 2020. Viac informácií
28. 01. 2020
Zverejnili sme informáciu pre investorov k "Predkladaniu dokumentov k výplate štátnych cenných papierov". Viac informácií
20. 01. 2020
Najbližšia aukcia štátnych pokladničných poukážok sa uskutoční v pondelok 27.1.2020. V aukcii budú zaradené poukážky ŠPP 17. Viac informácií
17. 01. 2020
V roku 2020 bude mať ARDAL 11 Primárnych Dílerov a 1 Spolupracujúceho Dílera. J.P. Morgan sa stal novým Spolupracujúcim Dílerom. Viac informácií
Archív dôležitých informácií