Slobodný prístup k informáciám

K uplatňovaniu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a ich poskytovanie podlieha ustanoveniam zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Písomnú žiadosť možno zaslať alebo podať osobne na adrese:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Radlinského 32
813 19 Bratislava

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno na uvádzanej adrese podať tiež ústne, a to v pracovných dňoch v čase 9.00 – 11.00 h.

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií elektronickou poštou je určená adresa:

info[at]ardal.sk

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií faxom je určené číslo faxu:

02/52450381

Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená Sadzobníkom poplatkov a úhrad za sprístupňovanie informácií.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20160701

Vyhľadávanie

Dôležité

02. 08. 2022
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.07.2022 a výhľad na august 2022. Viac informácií
01. 07. 2022
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.06.2022 a výhľad na júl 2022. Viac informácií
13. 06. 2022
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.06.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 M, 238 E, 241 C a 243 C. Viac informácií
01. 06. 2022
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.05.2022 a výhľad na jún 2022. Viac informácií
09. 05. 2022
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.05.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 V, 238 D, 239 G a 242 H. Viac informácií
02. 05. 2022
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.04.2022 a výhľad na máj 2022. Viac informácií
Archív dôležitých informácií