Slobodný prístup k informáciám

 

Na základe § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o slobode informácií“) Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity („ARDAL“) ako povinná osoba zverejňuje nasledovné informácie: 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

a)      spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry 

Informácie sú zverejnené v časti O nás -  Zriadenie a pôsobnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a v časti O nás – Organizačná štruktúra ARDAL. 

b)      miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie 

Pre zasielanie žiadostí elektronickou poštou (e-mailom) je určená adresa: info[at]ardal.sk

Písomnú žiadosť možno zaslať alebo podať osobne na adrese:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Radlinského 32
813 19 Bratislava

Žiadosť možno poslať aj prostredníctvom elektronického formulára:

Žiadosť o poskytnutie informácií - tlačivo [.pdf, 212.7 kB]

Žiadosť možno na uvádzanej adrese podať tiež ústne, a to v pracovných dňoch v čase 9.00 hod. – 11.00 hod. 

Pre zasielanie žiadostí faxom je určené číslo faxu: 02/52450381 

Za rovnakých podmienok možno podať aj návrhy, podnety alebo iné písomné podania adresované ARDAL, sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, petícia musí byť písomná, podaná môže byť aj prostredníctvom petičného systému alebo elektronicky. 

c)       miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené    

Podľa zákona o slobode informácií možno do ARDAL podať proti prvostupňovému rozhodnutiu ARDAL o odmietnutí požadovaných informácií náležite odôvodnené odvolanie, a to v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

d)      postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 

Je upravený v zákone o slobode informácií, zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákone č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo zákone č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. O odvolaní proti rozhodnutiu podľa zákona o slobode informácií rozhoduje Ministerstvo financií SR. 

 e)     prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe 

Informácie sú zverejnené v časti O nás -  Legislatíva.  Zároveň ARDAL koná aj v súlade so svojimi internými riadiacimi aktmi a systémom manažérstva – časť O nás – Systém manažérstva. 

f)      sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník správnych poplatkov a úhrad za sprístupňovanie informácií [.pdf, 412.7 kB]

Vyhľadávanie

Dôležité

01. 07. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.6.2024 a výhľad na júl 2024. Viac informácií
10. 06. 2024
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.6.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 245 H, 247 F, 249 D a 250 C. Viac informácií
03. 06. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2024 a výhľad na jún 2024. Viac informácií
13. 05. 2024
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 20.5.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 242 R, 248 C, 249 C a 250 B. Viac informácií
07. 05. 2024
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD CHF 2028 a ŠD CHF 2034. Viac informácií
02. 05. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2024 a výhľad na máj 2024. Viac informácií
Archív dôležitých informácií