Slobodný prístup k informáciám

K uplatňovaniu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a ich poskytovanie podlieha ustanoveniam zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Písomnú žiadosť možno zaslať alebo podať osobne na adrese:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Radlinského 32
813 19 Bratislava

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno na uvádzanej adrese podať tiež ústne, a to v pracovných dňoch v čase 9.00 – 11.00 h.

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií elektronickou poštou je určená adresa:

info[at]ardal.sk

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií faxom je určené číslo faxu:

02/52450381

Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená Sadzobníkom poplatkov a úhrad za sprístupňovanie informácií.


Vyhľadávanie

Dôležité

06. 06. 2023
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme kolegom, priateľom a známym, že v pondelok 5. júna 2023 nás opustila po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 66 rokov naša drahá Anička Páchniková. Viac informácií
06. 06. 2023
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 247. Viac informácií
01. 06. 2023
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2023 a výhľad na máj 2023. Viac informácií
01. 06. 2023
Slovenská republika dňa 1. júna 2023 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 2 mld. EUR. Viac informácií
09. 05. 2023
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.5.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 G, 242 M, 244 E a 245 C. Viac informácií
02. 05. 2023
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2023 a výhľad na máj 2023. Viac informácií
Archív dôležitých informácií