Slobodný prístup k informáciám

K uplatňovaniu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a ich poskytovanie podlieha ustanoveniam zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Písomnú žiadosť možno zaslať alebo podať osobne na adrese:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Radlinského 32
813 19 Bratislava

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno na uvádzanej adrese podať tiež ústne, a to v pracovných dňoch v čase 9.00 – 11.00 h.

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií elektronickou poštou je určená adresa:

info[at]ardal.sk

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií faxom je určené číslo faxu:

02/52450381

Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená Sadzobníkom poplatkov a úhrad za sprístupňovanie informácií.


Vyhľadávanie

Dôležité

01. 06. 2023
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.5.2023 a výhľad na máj 2023. Viac informácií
01. 06. 2023
Slovenská republika dňa 1. júna 2023 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 2 mld. EUR. Viac informácií
09. 05. 2023
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.5.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 G, 242 M, 244 E a 245 C. Viac informácií
02. 05. 2023
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.4.2023 a výhľad na máj 2023. Viac informácií
10. 04. 2023
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.4.2023. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 J, 243 F, 244 D a 245 B. Viac informácií
03. 04. 2023
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2023 a výhľad na apríl 2023. Viac informácií
Archív dôležitých informácií