Slobodný prístup k informáciám

K uplatňovaniu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a ich poskytovanie podlieha ustanoveniam zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Písomnú žiadosť možno zaslať alebo podať osobne na adrese:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Radlinského 32
813 19 Bratislava

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno na uvádzanej adrese podať tiež ústne, a to v pracovných dňoch v čase 9.00 – 11.00 h.

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií elektronickou poštou je určená adresa:

info[at]ardal.sk

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií faxom je určené číslo faxu:

02/52450381

Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená Sadzobníkom poplatkov a úhrad za sprístupňovanie informácií.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20160701

Vyhľadávanie

Dôležité

14. 10. 2019
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.10.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 C a ŠD 234 I. Viac informácií
03. 10. 2019
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.9.2019 a výhľad na október 2019. Viac informácií
09. 09. 2019
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.9.2019. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 236 B a ŠD 233 G. Viac informácií
03. 09. 2019
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.8.2019 a výhľad na september 2019. Viac informácií
01. 08. 2019
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.7.2019 a výhľad na august 2019. Viac informácií
08. 07. 2019
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 16.9.2019. Viac informácií
Archív dôležitých informácií