Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s prijatím Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), Vám Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, IČO: 30 792 053, so sídlom Radlinského 32, 813 19 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „ARDAL“), ako prevádzkovateľ osobných údajov, poskytuje nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov.
Osobné údaje ARDAL získava predovšetkým priamo od Dotknutých osôb alebo od tretích osôb. Dotknuté osoby, resp. osoby poskytujúce osobné údaje ARDAL zodpovedajú za to, že všetky osobné údaje, ktoré poskytnú, sú správne a aktuálne a poskytnuté v súlade s právnymi predpismi.
V prípade, že nám poskytujete osobné údaje iných dotknutých osôb zodpovedáte za to, že tieto osobné údaje sú poskytnuté ARDAL v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia a Zákona, a že týmto osobám boli vopred poskytnuté tieto informácie o ochrane osobných údajov a iné informácie týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov vyžadované právnymi predpismi.

Ako sú osobné údaje využívané a na akom právnom základe? (Účely spracúvania a právny základ spracúvania)
V rozsahu, v akom sú nevyhnutné na daný účel, ARDAL osobné údaje využíva na:
• plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov;
• plnenie povinností a výkon práv vyplývajúcich zo zmlúv uzatváraných ARDAL;
• na účely oprávnených záujmov ARDAL, ktoré zahŕňajú najmä využívanie osobných údajov (avšak len tých, ktoré sú v danom prípade nevyhnutné na daný účel) na:
 - preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov ARDAL;
 - ochranu ARDAL pred podvodným alebo iným protiprávnym konaním; 
   - vnútorné administratívne účely vrátane riadenia, prevádzkovania a podpory činnosti ARDAL.

Vo vzťahu k osobným údajom potrebným na plnenie zákonných povinností ARDAL  a/alebo zmlúv, a/alebo na účely oprávnených záujmov ARDAL uvedených vyššie, ARDAL poskytnutie a spracúvanie týchto osobných údajov vyžaduje, pričom v prípade, že Dotknuté osoby niektoré z týchto požadovaných údajov odmietnu poskytnúť, môže sa stať, že vo vzťahu k nim ARDAL nebude môcť plniť povinnosti  alebo iba v obmedzenom rozsahu.
Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch spracúvať aj na základe Vášho súhlasu; v tomto prípade je spracúvanie Vašich osobných údajov dobrovoľné a udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje Dotknutých osôb sú uchovávané len kým trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracúvania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo premlčacími lehotami na uplatnenie práv ARDAL alebo Dotknutej osoby.
Ochrana osobných údajov
ARDAL zaviedla systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013 a normy ISO/IEC 27002:2013 a prijala iné primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu alebo sprístupneniu, ako aj iným protiprávnym alebo neoprávneným formám spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Nariadením, Zákonom, zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a Výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, v znení neskorších predpisov).
Poskytovanie osobných údajov tretím osobám (Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov)
Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť poskytnuté:
• orgánom, ktorým má ARDAL povinnosť poskytovať osobné údaje, vrátane Štátnej pokladnice, Ministerstva financií Slovenskej republiky, orgánom dohľadu, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, prípadne iným subjektom v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane právnych predpisov Európskej únie);
• poskytovateľom služieb (ktorých zoznam je na požiadanie k dispozícii k nahliadnutiu v sídle ARDAL), ktorí ARDAL poskytujú služby súvisiace s jej činnosťou, vrátane právnych, audítorských, bankových (platobných) a iných poradenských a podporných služieb;
• iným subjektom, ak to bude nevyhnutné na uplatňovanie práv alebo plnenie povinností súvisiacich so zmluvou;
• iným než vyššie uvedenými subjektom len s Vaším písomným súhlasom.
Ak sú osobné údaje zdieľané  s tretími stranami, ktoré ARDAL poskytujú služby, je od nich vyžadované, aby podnikli primerané kroky na ochranu osobných údajov a používali ich len na účely poskytnutia týchto služieb.


Práva dotknutých osôb
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú Dotknuté osoby nasledovné práva: • právo na potvrdenie, či sa o nich spracúvajú osobné údaje, a ak áno, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom, resp. právo požadovať ich kópie, spolu s niektorými ďalšími informáciami o spracúvaní osobných údajov. Prístup nebude umožnený, ak (i) by ním mohli byť dotknuté práva iných osôb alebo (ii) je poskytnutie osobných údajov inak obmedzené;
• právo požadovať, bez zbytočného odkladu, opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
• právo z oprávnených dôvodov požadovať vymazanie osobných údajov, najmä ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) Dotknuté osoby oprávnene namietali voči ich spracúvaniu, (iii) sa spracúvali nezákonne, alebo (iv) musia byť vymazané v zmysle právnych predpisov;
• právo z oprávnených dôvodov požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) Dotknuté osoby napadli správnosť osobných údajov po dobu, kým sa overí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie na strane ARDAL, ale osobné údaje potrebujú Dotknuté osoby na účely uplatnenia právnych nárokov, alebo ak (iv) Dotknuté osoby namietajú proti ich spracúvaniu po dobu, kým ARDAL overí, či príslušné oprávnené dôvody prevažujú nad záujmami Dotknutých osôb;
• právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: 421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor[at]pdp.gov.sk, ak sa Dotknuté osoby domnievajú, že spracúvanie osobných údajov porušuje predpisy o ochrane osobných údajov;
• iné práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia a Zákona.
Dotknuté osoby majú aj osobitné právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely vyššie uvedených oprávnených záujmov ARDAL a požadovať ukončenie ich spracúvania, ak nebude možné preukázať, že legitímny dôvod spracúvania osobných údajov, prevažuje nad záujmami, právami a slobodami Dotknutých osôb, alebo sú osobné údaje potrebné na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Výkon práv Dotknutých osôb môže podliehať ďalším obmedzeniam vyplývajúcim z Nariadenia a Zákona. V nadväznosti na uvedené ARDAL aktualizuje túto Informáciu.
ARDAL neprofiluje ani automatizovane nerozhoduje o spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsahu týchto informácií o spracúvaní osobných údajov alebo samotného spracúvania osobných údajov a/alebo pre uplatnenie práv Dotknutých osôb, kontaktujte, prosím, zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov ARDAL, a to poštou na adrese: Radlinského 32, 813 19 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: oou[at]ardal.sk.

 

Vyhľadávanie

Dôležité

10. 01. 2022
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.01.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 T, 239 F, 240 H a 242 D. Viac informácií
03. 01. 2022
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2021 a výhľad na január 2022. Viac informácií
08. 12. 2021
Uverejnili sme Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2022. Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.01.2022. Viac informácií
01. 12. 2021
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 30.11.2021 a výhľad na december 2021. Viac informácií
25. 11. 2021
Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 2. decembra 2021 o 14:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov. Viac informácií
08. 11. 2021
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.11.2021. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 237 J, 240 G a 242 C. Viac informácií
Archív dôležitých informácií