Riadenie likvidity

PRINCÍP RIADENIA LIKVIDITY V SYSTÉME ŠTÁTNEJ POKLADNICE

Zákonom o Štátnej pokladnici (1) bol vytvorený systém štátnej pokladnice, ktorý tvorí Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR), Štátna pokladnica (ŠP) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). V systéme štátnej pokladnice vystupuje MF SR ako orgán, ktorý určuje procesy a rámce a plní úlohu organizátora a správcu systému. Hlavnou úlohou Štátnej pokladnice je vedenie účtov klientov štátneho a verejného sektora a je zodpovedná za spracovanie a realizáciu platieb. ARDAL je zodpovedná za činnosti súvisiace s riadením dlhu a likvidity, vrátane riadenia trhových a ostatných súvisiacich rizík. Správu a prevádzku informačných systémov systému štátnej pokladnice vrátane ich technickej a prevádzkovej podpory zabezpečuje špecializovaná inštitúcia - DataCentrum.
Jednou z hlavných činností, ktoré zabezpečuje systém štátnej pokladnice, je riadenie likvidity Štátnej pokladnice. Likviditou Štátnej pokladnice sa rozumie schopnosť Štátnej pokladnice splácať záväzky vyplývajúce zo systému štátnej pokladnice riadne a včas. Riadenie likvidity Štátnej pokladnice je súhrn činností, ktorých cieľom je efektívne a bezpečné zabezpečenie likvidity Štátnej pokladnice. Súčasťou riadenia likvidity Štátnej pokladnice je zabezpečenie likvidity (krytia) štátneho rozpočtu a zabezpečenie likvidity (splácania) štátneho dlhu.


Subjekty systému štátnej pokladnice a ich vzťahy pri riadení likvidity Štátnej pokladnice:                                                 

Subjekty systému štátnej pokladnice a ich vzťahy pri riadení likvidity Štátnej pokladnice

Zmeny v riadení dlhu a likvidity štátu po vzniku systému štátnej pokladnice v roku 2003 možno považovať za revolučné. Účty MF SR spolu s účtami rozpočtových organizácií boli presunuté v roku 2004 z Národnej banky Slovenska do Štátnej pokladnice. Podobne boli všetky účty verejných inštitúcií (s výnimkou účtov miest a obcí a účtov VÚC) v rovnakom čase presunuté z komerčných bánk do Štátnej pokladnice. Táto koncentrácia zdrojov v Štátnej pokladnici umožnila využívanie dočasne voľných finančných prostriedkov štátu a klientov verejného sektora na účely a potreby riadenia dlhu a likvidity prostredníctvom novo navrhnutého a implementovaného refinančného systému. VÚC boli zapojené do systému štátnej pokladnice postupne neskôr. Mestá a obce a ich finančné prostriedky nie sú do systému štátnej pokladnice v súčasnosti zapojené.

Základný princíp systému štátnej pokladnice:

Základný princíp systému ŠP

REFINANČNÝ SYSTÉM
Refinančný systém je realizovaný vo forme depozitných obchodov (termínovaných vkladov) medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky - klient Štátny dlh (MF SR - KŠD) (2). Technicky sa refinančný systém realizuje v dvoch samostatných fázach. V prvej fáze Štátna pokladnica prevádza na účet MF SR - KŠD sumu termínovaných vkladov klientov za rovnakých podmienok, aké majú obchody medzi Štátnou pokladnicou a jej klientmi. V druhej fáze sa pred uzávierkou informačného systému Štátnej pokladnice automaticky prevádza na účet MF SR - KŠD suma rovnajúca sa netermínovaným vkladom klientov Štátnej pokladnice. Táto jednodňová transakcia sa realizuje za aktuálnych trhových podmienok (sadzba EONIA upravená o dohodnuté rozpätie).
Celá pozícia Štátnej pokladnice, teda suma zostatkov na účtoch klientov vrátane trhových rizík, je takto presunutá na účet MF SR - KŠD. Prostredníctvom refinančného systému MF SR získava značný objem krátkodobých zdrojov, ktoré môže použiť na krytie potrieb štátneho deficitu a dlhu. Skutočnosť, že ide o 10 - 20 % celkového dlhového portfólia, výrazne znižuje potrebu krátkodobých emisií cenných papierov. Cena týchto zdrojov je spravidla nižšia ako na finančnom trhu a hotovostná rezerva štátu nemusí byť tvorená z emitovaných štátnych cenných papierov, prípadne úverov tak, ako je to v krajinách, kde nefunguje systém štátnej pokladnice. Okrem finančnej úspory systém prináša znížené riziko refinancovania štátu v čase trhových porúch alebo pretrvávajúcich kríz a pri náhlom raste krátkodobých úrokových sadzieb výdavkové úspory pri krytí deficitu štátneho rozpočtu.
Systém je navrhnutý tak, aby v každom momente každé euro vložené do systému štátnej pokladnice slúžilo na krytie deficitu a dlhu štátu alebo bolo zhodnotené na finančnom trhu, prípadne iným spôsobom. Systém prináša maximálnu transparentnosť finančných tokov štátu najmä pre MF SR, ich jednoduchú kontrolu a informačnú dostupnosť. Systém zároveň sprehľadnil finančné plánovanie a zjednodušil prípravu rozpočtu štátneho dlhu.

OPERATÍVNE RIADENIE LIKVIDITY ŠTÁTNEJ POKLADNICE
V súlade s ustanoveniami Zákona o štátnej pokladnici je ARDAL zodpovedná za operatívne riadenie likvidity účtu Štátnej pokladnice v systéme Target2 na dennej báze. Peňažné toky na tomto účte odrážajú všetky toky štátneho rozpočtu, toky spojené s riadením dlhu a rizík a toky klientov Štátnej pokladnice. ARDAL na účely riadenia likvidity Štátnej pokladnice využíva štandardné nástroje peňažného trhu, najmä depozitné obchody, repo obchody, transakcie typu predaja a následnej kúpy štátnych dlhopisov, prípadne menové swapy. ARDAL realizuje všetky takéto transakcie v mene a na účet MF SR - KŠD.
Prevody finančných prostriedkov, ktoré vyplývajú z operácií ARDAL na riadenie likvidity, vykonáva Štátna pokladnica. Štátna pokladnica je priamym účastníkom európskeho platobného systému hrubého zúčtovania v reálnom čase Target2 a lokálneho platobného systému SIPS. ARDAL má možnosť monitorovania zostatkov a pohybov na týchto účtoch v reálnom čase.
Štátna pokladnica na účely riadenia likvidity poskytuje ARDAL denne finančný plán Štátnej pokladnice na nasledujúce tri mesiace. ARDAL spolupracuje so Štátnou pokladnicou pri určení jeho štruktúry a obsahovej náplne. Informácie o očakávaných peňažných tokoch klientov Štátnej pokladnice vrátane údajov z hlavného obchodného systému ARDAL o finančných tokoch transakcií, ktoré ARDAL uskutočnila v mene MF SR - KŠD už v minulosti, poskytuje ARDAL kompletný prehľad o očakávaných peňažných tokoch systému štátnej pokladnice na nasledujúce tri mesiace. Trojmesačný horizont ARDAL považuje za dostatočný pre operatívne riadenie likvidity.

Finančné toky systému štátnej pokladnice:

Finančné toky systému ŠPf

Systém riadenia likvidity štátu v rámci systému štátnej pokladnice bol navrhnutý a realizovaný v rokoch 2003 - 2004. S minimálnymi zmenami a úpravami funguje do súčasnosti. Systém štátnej pokladnice, riadenie likvidity a refinančný systém sú v rámci Európy unikátne a zodpovedajú podmienkam a potrebám riadenia verejných financií na Slovensku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(2) klient Štátny dlh je osobitný klient Štátnej pokladnice pre činnosti súvisiace so štátnym dlhom v zmysle § 2b odsek 1 písm. k) zákona o Štátnej pokladnici, ktorého v systéme štátnej pokladnice zastupuje ARDAL.
Na účtoch klienta Štátny dlh sa vykonávajú finančné operácie súvisiace s financovaním schodku štátneho rozpočtu a financovaním štátneho dlhu, s riadením rizík a so zhodnotením dočasne voľných finančných prostriedkov. Na účtoch klienta Štátny dlh vykonáva ARDAL aj finančné operácie na zabezpečenie likvidity Štátnej pokladnice.
O finančných operáciách klienta Štátny dlh účtuje MF SR oddelene v samostatnom účtovnom okruhu „Štátny dlh" v rámci účtovnej jednotky MF SR v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa.

 

Vyhľadávanie

Dôležité

04. 03. 2024
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 250. Viac informácií
01. 03. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 29.2.2024 a výhľad na marec 2024. Viac informácií
27. 02. 2024
Slovenská republika dňa 27. februára 2024 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 3 mld. EUR. Viac informácií
12. 02. 2024
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 19.2.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 Z, 241 M, 244 J a 247 D. Viac informácií
01. 02. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.1.2024 a výhľad na február 2024. Viac informácií
29. 01. 2024
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 5.2.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 248 A a 249 A. Viac informácií
Archív dôležitých informácií