O nás

 Zriadenie a pôsobnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity
 

       Vznik Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity bol súčasťou reformných krokov, cieľom ktorých bolo vytvoriť moderný systém riadenia štátneho dlhu a likvidity vychádzajúci z najlepšej medzinárodnej praxe krajín EÚ. Reforma tejto oblasti riadenia verejných financií začala v roku 2002, v rámci ktorej bol zriadený systém štátnej pokladnice. Súčasťou systému je Ministerstvo financií SR, Štátna pokladnica a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Kompetenciou  Ministerstva financií SR v rámci systému štátnej pokladnice je strategické riadenie systému, vrátane strategicko - koncepčného riadenia štátneho dlhu, kontrola dodržiavania určených strategických rámcov a koordinácia budovania systému štátnej pokladnice.

       Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vznikla podľa § 14 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. (ďalej len „Zákona o Štátnej pokladnici“) 1. februára 2003 ako rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. Agentúra je orgánom štátnej správy a zároveň je oprávnená na vykonávanie činností ako obchodník s cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vydávanie cenných papierov a činnosti Agentúry podľa zákona o cenných papieroch nepodliehajú dohľadu, povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov podľa zákona o cenných papieroch.

       Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity zastupuje a riadi riaditeľ, ktorého  vymenováva minister financií SR. Plnú zodpovednosť za operatívne riadenie štátneho dlhu a likvidity Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity prevzala od 1. januára 2004 po úspešnom implementovaní informačných systémov.

      Hlavnou úlohou Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity v rámci systému štátnej pokladnice je zabezpečovanie  činnosti súvisiacich s operatívnym riadením štátneho dlhu, riadením likvidity štátu a celého systému štátnej pokladnice, riadenie finančných rizík a vykonávanie finančných operácií na finančnom trhu. V rámci uvedených činností ide najmä o:

 • zabezpečenie profesionálneho riadenia dlhu a likvidity, v rámci ktorého Agentúra optimalizuje štruktúru dlhu a náklady s ním spojené na základe analýz trhu, analýzy portfólia dlhu a vypracovaného systému riadenia rizík,
 • umožnenie oddelenia operatívneho riadenia dlhu a likvidity od formulovania stratégie a kontroly dodržiavania strategických rámcov a pravidiel,
 • zlepšenie komunikácie s finančným a kapitálovým trhom a investormi - v spolupráci s MF SR a ostatnými inštitúciami pôsobiacimi na finančnom a kapitálovom trhu,
 • zvýšenie likvidity a transparentnosti trhu so ŠCP, 
 • zabezpečenie flexibility operatívneho riadenia štátneho dlhu na medzinárodnej úrovni
 • napomáhanie pri integrácii slovenského finančného trhu a finančného riadenia okruhu verejných financií s krajinami EÚ.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vykonáva v mene MF SR v súlade s platnou legislatívou nasledujúce činnosti:

 • organizuje a realizuje splácanie štátneho dlhu,
 • zabezpečuje vydávanie štátnych cenných papierov,
 • vykonáva vysporiadavanie obchodov s cennými papiermi,
 • vykonáva výplatu menovitých hodnôt a výnosov zo štátnych cenných papierov,
 • vykonáva zabezpečovacie prevody cenných papierov,
 • vykonáva finančné operácie s investičnými nástrojmi súvisiacimi s riadením štátneho dlhu vrátane operácií s     finančnými derivátmi súvisiacimi s riadením rizík štátneho dlhu a likvidity,
 • vykonáva spätné odkúpenie nesplateného štátneho dlhu,
 • vykonáva predčasné splatenie štátneho dlhu, ak to umožňuje  zmluvná dokumentácia alebo emisné podmienky,
 • vykonáva finančné operácie s investičnými nástrojmi vrátane operácií s finančnými derivátmi na finančnom trhu na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu a na zabezpečenie likvidity systému štátnej pokladnice.

V rámci spolupráce s ostatnými organizáciami Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ďalej vykonáva nasledujúce činnosti:

 • spolupracuje s MF SR pri vypracovaní stratégie riadenia štátneho dlhu,
 • MF SR poskytuje odborné stanoviská k finančným a obchodným podmienkam úverových zmlúv,
 • poskytuje MF SR údaje na účely účtovania a vedenia evidencie štátneho dlhu,
 • ŠP poskytuje údaje na účely účtovania a vedenia evidencie o finančných operáciách uskutočnených v mene ŠP, ktoré sú vykonávané ARDAL v osobitých prípadoch,
 • spolupracuje s MF SR a NBS v oblastiach týkajúcich sa ich pôsobnosti, ktoré sú ustanovené zákonom.


Vyhľadávanie

Dôležité

08. 04. 2024
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 15.4.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 AA, 248 B, 249 B a 250 A. Viac informácií
02. 04. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.3.2024 a výhľad na apríl 2024. Viac informácií
11. 03. 2024
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 18.3.2024. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 241 N, 244 K, 245 G a 247 E. Viac informácií
04. 03. 2024
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 250. Viac informácií
01. 03. 2024
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 29.2.2024 a výhľad na marec 2024. Viac informácií
27. 02. 2024
Slovenská republika dňa 27. februára 2024 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 3 mld. EUR. Viac informácií
Archív dôležitých informácií