O nás

 Zriadenie a pôsobnosť Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity
 

       Vznik Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity bol súčasťou reformných krokov, cieľom ktorých bolo vytvoriť moderný systém riadenia štátneho dlhu a likvidity vychádzajúci z najlepšej medzinárodnej praxe krajín EÚ. Reforma tejto oblasti riadenia verejných financií začala v roku 2002, v rámci ktorej bol zriadený systém štátnej pokladnice. Súčasťou systému je Ministerstvo financií SR, Štátna pokladnica a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Kompetenciou  Ministerstva financií SR v rámci systému štátnej pokladnice je strategické riadenie systému, vrátane strategicko - koncepčného riadenia štátneho dlhu, kontrola dodržiavania určených strategických rámcov a koordinácia budovania systému štátnej pokladnice.

       Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vznikla podľa § 14 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. (ďalej len „Zákona o Štátnej pokladnici“) 1. februára 2003 ako rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. Agentúra je orgánom štátnej správy a zároveň je oprávnená na vykonávanie činností ako obchodník s cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vydávanie cenných papierov a činnosti Agentúry podľa zákona o cenných papieroch nepodliehajú dohľadu, povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov podľa zákona o cenných papieroch.

       Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity zastupuje a riadi riaditeľ, ktorého  vymenováva minister financií SR. Plnú zodpovednosť za operatívne riadenie štátneho dlhu a likvidity Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity prevzala od 1. januára 2004 po úspešnom implementovaní informačných systémov.

      Hlavnou úlohou Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity v rámci systému štátnej pokladnice je zabezpečovanie  činnosti súvisiacich s operatívnym riadením štátneho dlhu, riadením likvidity štátu a celého systému štátnej pokladnice, riadenie finančných rizík a vykonávanie finančných operácií na finančnom trhu. V rámci uvedených činností ide najmä o:

 • zabezpečenie profesionálneho riadenia dlhu a likvidity, v rámci ktorého Agentúra optimalizuje štruktúru dlhu a náklady s ním spojené na základe analýz trhu, analýzy portfólia dlhu a vypracovaného systému riadenia rizík,
 • umožnenie oddelenia operatívneho riadenia dlhu a likvidity od formulovania stratégie a kontroly dodržiavania strategických rámcov a pravidiel,
 • zlepšenie komunikácie s finančným a kapitálovým trhom a investormi - v spolupráci s MF SR a ostatnými inštitúciami pôsobiacimi na finančnom a kapitálovom trhu,
 • zvýšenie likvidity a transparentnosti trhu so ŠCP, 
 • zabezpečenie flexibility operatívneho riadenia štátneho dlhu na medzinárodnej úrovni
 • napomáhanie pri integrácii slovenského finančného trhu a finančného riadenia okruhu verejných financií s krajinami EÚ.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vykonáva v mene MF SR v súlade s platnou legislatívou nasledujúce činnosti:

 • organizuje a realizuje splácanie štátneho dlhu,
 • zabezpečuje vydávanie štátnych cenných papierov,
 • vykonáva vysporiadavanie obchodov s cennými papiermi,
 • vykonáva výplatu menovitých hodnôt a výnosov zo štátnych cenných papierov,
 • vykonáva zabezpečovacie prevody cenných papierov,
 • vykonáva finančné operácie s investičnými nástrojmi súvisiacimi s riadením štátneho dlhu vrátane operácií s     finančnými derivátmi súvisiacimi s riadením rizík štátneho dlhu a likvidity,
 • vykonáva spätné odkúpenie nesplateného štátneho dlhu,
 • vykonáva predčasné splatenie štátneho dlhu, ak to umožňuje  zmluvná dokumentácia alebo emisné podmienky,
 • vykonáva finančné operácie s investičnými nástrojmi vrátane operácií s finančnými derivátmi na finančnom trhu na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu a na zabezpečenie likvidity systému štátnej pokladnice.

V rámci spolupráce s ostatnými organizáciami Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ďalej vykonáva nasledujúce činnosti:

 • spolupracuje s MF SR pri vypracovaní stratégie riadenia štátneho dlhu,
 • MF SR poskytuje odborné stanoviská k finančným a obchodným podmienkam úverových zmlúv,
 • poskytuje MF SR údaje na účely účtovania a vedenia evidencie štátneho dlhu,
 • ŠP poskytuje údaje na účely účtovania a vedenia evidencie o finančných operáciách uskutočnených v mene ŠP, ktoré sú vykonávané ARDAL v osobitých prípadoch,
 • spolupracuje s MF SR a NBS v oblastiach týkajúcich sa ich pôsobnosti, ktoré sú ustanovené zákonom.


Vyhľadávanie

Dôležité

01. 12. 2022
Oznámenie pre Primárnych dílerov. Vo štvrtok 8. decembra 2022 o 13:00 SEČ sa bude konať pravidelné ročné stretnutie Primárnych dílerov. Viac informácií
14. 11. 2022
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 21.11.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 238 G, 240 K, 242 K a 244 A. Viac informácií
03. 11. 2022
Publikovali sme pre Vás mesačný report o činnosti Agentúry, ktorý obsahuje prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.10.2022 a výhľad na november 2022. Viac informácií
17. 10. 2022
Zverejnili sme pre Vás emisné podmienky nových dlhopisov ŠD 244. Viac informácií
12. 10. 2022
Slovenská republika dňa 12. októbra 2022 úspešne predala na finančnom trhu nové 10 ročné štátne dlhopisy v celkovej hodnote 1 mld. Eur. Viac informácií
10. 10. 2022
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v pondelok 17.10.2022. V aukcii budú zaradené dlhopisy ŠD 233 W, 234 S, 238 F a 242 J. Viac informácií
Archív dôležitých informácií